NMR

رزونانس مغناطیسی هسته (NMR)

شرکت سازنده: Bruker                                  

 مدل: Avance 400 MHz

طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته شامل اندازه‌گیری میزان انرژی لازم برای تغییر هسته‌های اسپین‌دار از یک جهت‌گیری پایدار به جهت‌گیری ناپایدارتر در یک میدان مغناطیسی است.

این دستگاه با قدرت میدان مغناطیسی 9/4 تسلا ابزاری توانمند در تشخیص نوع و تعداد هسته‌های 13C، 1H،31P ، 119Sn، 29Si موجود در ساختمان شیمیایی ترکیبات بوده و فن مهمی برای تعیین ساختار شیمیایی مواد آلی می‌باشد.