GC/MS

 

کروماتوگرافی گازی/اسپکتروسکوپی جرمی (GC/MS)

GC Agilent7890B  MS Agilent5977B

مدل دستگاه: Agilent

سال ساخت: 2015

خاصیت های قابل اندازه گیری: آنالیز کیفی و کمی ترکیبات

 زمینه های کاربردی: داروسازی، سم شناسی، شیمی، پزشکی، گیاهان دارویی، مواد غیره

غلظت های قابل اندازه گیری: ppm and pp