SPM

میکروسکوپ پروبی روبشی (SPM)

شرکت سازنده: DME     

مدل: 95-50E

در میکروسکوپ پروبی روبشی سطح ماده با دقتی در مقیاس میکرون تا کمتر از آنگستروم توسط یک سوزن روبش می‌شود. تصویر سطح با اندازه‌گیری و پردازش سیگنال بدست آمده حاصل می‌شود.

کاربردهای این دستگاه در شاخه‌های مختلف علوم زیستی و غیرزیستی است.