30 میلیون ریال یارانه اعضای هیئت علمی برای دریافت خدمات آزمایشگاهی در بهار 98

30 میلیون ریال یارانه اعضای هیئت علمی برای دریافت خدمات آزمایشگاهی در بهار 98


30 میلیون ریال یارانه اعضای هیئت علمی برای دریافت خدمات آزمایشگاهی در بهار 98

به اطلاع میرساند طرح های تخفیف بهار 98- ویژه اعضای هیئت علمی سراسر کشور و اعضای باشگاه مشتریان، برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از همه مراکز عضو (قطعی و آزمایشی) شبکه فعال شده است.

مهلت ثبت نام اشخاص تا 31 خرداد 98 است.

- به هر عضو هیئت علمی، 30 میلیون ریال اعتبار با 30 درصد تخفیف تخصیص داده میشود.

- به هر عضو باشگاه مشتریان شبکه، 10 میلیون ریال اعتبار با 20 درصد تخفیف تخصیص داده میشود.

لینک صفحه باشگاه مشتریان و طرح های تخفیف برای مشتریان آزمایشگاه  ,فایل راهنمای ثبت نام طرح های تخفیف نیز در صفحه مربوطه موجود است:

https://labsnet.ir/page/2178