برگزاری کارگاه HPLC

برگزاری کارگاه HPLC


برگزاری کارگاه HPLC

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای نانو اقدام به برگزاری کارگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا( HPLC ) نمود. در این کارگاه که در دو بخش تئوری و عملی برگزار گردید بیش از 100 نفر از دانشجویان دانشگاه شرکت نمودند

در بخش تئوری کارگاه که در مورخ 96/08/10 ساعت 14-12 برگزار شد، آشنایی با تکنیک دستگاه (HPLC) توسط سرکار خانم دکتر رستگارزاده و در بخش عملی کارگاه آشنایی با آماده سازی نمونه و کار با دستگاه (HPLC) توسط کارشناسان آزمایشگاه مرکزی از تاریخ 96/08/13 تا 96/08/29 برگزار می گردد . بخش عملی کارگاه  تا تاریخ 29/08/96 در محل آزمایشگاه مرکزی ادامه  خواهد داشت.