کارکنان

نام واحد

نام مسئول واحد

تلفن

مدیر آزمایشگاه

دکتر یوسف تمثیلیان

33331094

امور اداری و مالی

افسانه زلکی‌نژاد

33331098

دفتر مدیریت

کارشناسان

33331098

(تلفکس)

میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)

میکروسکوپ پروبی روبشی (SPM)

دستگاه آنالیز حرارتی همزمان (STA)

سارا سعادتمند

الهام خادمی مقدم

سمیرا صفرعلی نجار

مرکز: 19- 33330011

داخلی: 5760

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

دستگاه اندازه­ گیری دانه‌بندی لیزری (PSA)

دستگاه کوانتومتر (QM)

دستگاه آسیای سیاره­ای

دستگاه ضخامت سنج لایه‌های نازک(Thin Film Thickness)

حبیب اله بشنام 

(کارشناس آزمایشگاه)

مرکز: 19- 33330011

داخلی: 5759

رزونانس مغناطیسی هسته ( (NMR

   دستگاه تولید نیتروژن مایع  (LNG)

دستگاه آنالیز عنصری (CHNSO)

آنالیز حرارتی ( ICP)

اسپکترو فتومتر تحرک یونی

 

حمید مددی 

حمید مددی

لاله باغ شیرین

 سمیرا صفرعلی نجار

 

 

مرکز: 19- 33330011

داخلی: 5759

کروماتوگرافی گازی (GC)

کروماتوگرافی گازی (GC/MS)

کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)

 دستگاه جذب اتمی  (AAS)

آب یون‌زدایی شده (DIW)

لاله  باغ شیرین

حمید مددی

لاله باغ شیرین

سمیرا صفرعلی نجار

سمیرا صفرعلی نجار

لاله باغ شیرین

مرکز: 19- 33330011

داخلی: 5759

دستگاه طیف‌سنج مرئی فرابنفش  (UV-vis)

دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM )

دستگاه الکتروریسی(Espinner)

دستگاه اسپاترینگ سه تارگته (Sputtring)

دستگاه بازده کوانتومی سلول­های خورشیدی

حمید مددی

سارا سعادتمند 

سارا سعادتمند

سارا سعادتمند

سارا سعادتمند

مرکز: 19- 33330011

داخلی 5760

خدمات

علی شریفی امین

مرکز: 19- 33330011

داخلی 5760