بازدید

بازدید از آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران به منظور معرفی هر چه بهتر امکانات و تجهیزات موجود اقدام به برگزاری بازدیدهایی جهت اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه، متقاضیان خارج از دانشگاه، مؤسسات، مراکز، پژوهشکده ها و..... می نماید.

متقاضیان می توانند با در دست داشتن معرفی نامه و یا تقاضای خود به آزمایشگاه مرکزی مراجعه و نسبت به ثبت تقاضای خود اقدام نمایند.