مدیر فعلی

 

نام و نام خانوادگی : دکتر یوسف تمثیلیان

سمت: مدیر آزمایشگاه مرکزی و عضو هیئت علمی دانشگاه

تحصیلات: دکتری مهندسی شیمی/ پسا دکتری مهندسی نفت

شماره تماس: ۰۶۱۳۳۳۳۱۰۹۴، ۰۹۱۲۰۹۲۴۵۲۰

پست الکترونیکی: tamsilian@scu.ac.ir