مدیر فعلی

 

جناب آقای دکتر محمد شفیعی

مرتبه علمی : دانشیار گروه زیست شناسی

تحصیلات: دکترای تخصصی بیوشیمی

پست الکترونیکی: m.shafiei@scu.ac.ir