فرم های مورد نیاز

فرم ها مورد نیاز مربوط به آزمایشگاه مرکزی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
کوانتومتر دانلود (365.5k)
ضخامت سنج لایه نازک دانلود (658.1k)
جذب اتمی دانلود (598.4k)
التراسونیک پروبی دانلود (544.4k)
اسپاترینگ دانلود (241.0k)
معرفی نامه خارج از دانشگاه دانلود (43.3k)
معرفی نامه داخل دانشگاه دانلود (44.3k)
آسیاب سیاره ای دانلود (97.4k)
الکتروریسی دانلود (85.1k)
VSM دانلود (101.6k)
UV-VIS دانلود (71.1k)
TEM دانلود (206.4k)
STA دانلود (126.8k)
PSA دانلود (70.4k)
NMR دانلود (132.9k)
ICP دانلود (71.3k)
HPLC دانلود (140.9k)
CHNSO دانلود (74.2k)
AFM دانلود (107.1k)