دسترسی به معرفی نامه داخل دانشگاه

متقاضیان داخل دانشگاه میتوانند با مراجعه به پورتال دانشگاه فرم معرفی نامه را دریافت نموده  و پس از پرکردن فرم و مهر و امضا جهت تعیین وقت به آزمایشگاه مراجعه نمایند