دسترسی به معرفی نامه خارج از دانشگاه

تقاضیان می توانند با مراجه به پورتال آزمایشگاه مرکزی در بخش فرم های مورد نیاز، فرم مربوط به متقاضیان خارج از دانشگاه را  دریافت نمایند. سپس با پر کردن معرفی نامه و فرم نتیجه آزمون مربوطه به آزمایشگاه مرکزی جهت دریافت زمان انجام آزمون مراجعه و یا با آزمایشگاه مرکزی تماس و تعیین وقت نمایند.