اهداف آزمایشگاه مرکزی

  1. تمرکز، نگهداری، سامان‌دهی و سرویس‌دهی دستگاه‌های دارای کاربرد عمومی در سطح دانشگاه و هم‌چنین صنایع استان در یک مکان کاملاً تخصصی جهت رشد و شکوفایی امر پژوهش در سطوح منطقه‌ای و ملی
  2. برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی فناوری بالا High Tech
  3. ارائه فضای مناسب آزمایشگاهی جهت انجام پروژه‌های تحقیقاتی برای محققین داخل و خارج دانشگاه
  4. جلوگیری از خرید دستگاه‌های مشابه و فراهم آوردن امکان خرید دستگاه‌های ضروری و مورد نیاز پژوهشگران و محققین در سطح منطقه
  5. ایجاد شبکه آزمایشگاهی در سطح دانشگاه جهت بهره‌برداری بهینه از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های موجود در دانشگاه
  6. رفع نیازمندی‌های مالی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های شبکه آزمایشگاهی دانشگاه از طریق درآمدزایی (منطبق با تعرفه‌های مصوب دانشگاه)
  7. ایجاد امکان بازدید اقشار مختلف علاقه‌مند از آزمایشگاه مرکزی