ارتباط با ما

ارتباط با ما

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز

آدرس: دانشگاه شهید چمران، ضلع جنوبی دانشکده مهندسی، آزمایشگاه مرکزی 

تلفن تماس:   شماره گویا  609 -33226600-061

با داخلی 5760- 5761

تلفن مستقیم:  33226498 - 061

 کد پستی: ۶۱۳۵۷۸۵۳۳۴

 Email: cenlab.scu@gmail.com

Portal Address: http://laboratory.scu.ac.ir