آب خالص ساز

 

آب خالص‌ساز (Deionised Water Machine)

شرکت سازنده: TKA

آب خالص‌ساز دستگاهی است شامل یک ستون آنیونی و یک ستون کاتیونی که قابلیت تولید آب بدون یون و با هدایت الکتریکی 05/0 میکرو زیمنس بر سانتیمتر را دارا می‌باشد