نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه کروماتوگرافی در دو بخش مایع و گازی به صورت تئوری و عملی در محل آزمایشگاه مرکزی روز دوشنبه مورخ 17/10/97 برگزار گردید.

کارگاه کروماتوگرافی در دو بخش مایع و گازی به صورت تئوری و عملی در محل آزمایشگاه مرکزی روز دوشنبه مورخ 17/10/97 برگزار گردید.


کارگاه کروماتوگرافی در دو بخش مایع و گازی به صورت تئوری و عملی در محل آزمایشگاه مرکزی روز دوشنبه مورخ 17/10/97 برگزار گردید.

کارگاه کروماتوگرافی در دو بخش مایع و گازی به صورت تئوری و عملی در محل آزمایشگاه مرکزی روز دوشنبه مورخ 17/10/97 برگزار گردید. این کارگاه از ساعت 09:00 تا 11:00 در بخش تئوری توسط سرکار خانم دکتر رستگارزاده ارائه شد. در ادامه بخش عملی این کارگاه توسط کارشناسان بخش دستگاهی آزمایشگاه مرکزی (آقای مددی و خانم باغ شیرین) از ساعت 11:00 تا 14:00 بر روی دستگاه های HPLC، GC و GC-MASS به افراد شرکت کننده آموزش داده شد.