نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرویس دهی دستگاه TEM, NMR

قابل توجه متقاضیان خدمات دستگاه میکروسکوپ الکترونی TEM و رزونانس مغناطیس هسته NMR

سرویس دهی دستگاه TEM, NMR

از این تاریخ آزمایشگاه مرکزی آمادگی خود راجهت ارائه خدمات دو دستگاه TEM , NMR اعلام می دارد.

 متقاضیان با مراجعه به آزمایشگاه مرکزی می توانند از خدمات  این دو دستگاه استفاده نمایند.