نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرویس دهی دستگاه TEM, NMR

سرویس دهی دستگاه TEM, NMR


سرویس دهی دستگاه TEM, NMR

از این تاریخ آزمایشگاه مرکزی آمادگی خود راجهت ارائه خدمات دو دستگاه TEM , NMR اعلام می دارد.

 متقاضیان با مراجعه به آزمایشگاه مرکزی می توانند از خدمات  این دو دستگاه استفاده نمایند.