تصویر

معرفی مدیر آزمایشگاه مرکزی

نام:  دکتر بهروز زرگر

سمت: هیات علمی – مدیر آزمایشگاه مرکزی

تحصیلات: دکتری شیمی تجزیه

مرتبه علمی:استاد

شماره تماس: 06133331094

 

ایمیل: zargar_b@scu.ac.ir