هزینه آزمون

هزینه‌های آزمون دستگاه‌های آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

1. دستگاه TEM :

مد تصویر هر نمونه (تا نیم ساعت) 200000 ریال و تا هر نیم ساعت اضافه 100000 ریال.

مد پراش الکترونی هر نمونه 800000ریال.

گرید کربن‌دار 300000 ریال و نمونه­ سازی 100000 ریال (هر دو مورد بدون تخفیف).

**************************************************

2. دستگاه SEM :

به ازاء هر ساعت کار دستگاه : 2000000ریال
کوت طلا هر مرحله 250000 ریال،کوت نقره هر مرحله 150000ریال و نمونه­سازی  100000ریال (هر سه مورد بدون تخفیف). کار با BE مبلغ 30% از کل هزینه آزمون به مبلغ اضافه خواهد شد.

******************************************************

3. دستگاه SPM:

به ازاء هر ساعت کار دستگاه 1000000 ریال.

نمونه سازی: 100000 ریال.

******************************************************

4 . دستگاه PSA:

آنالیز خشک: 1000000 ریال.

آنالیز مرطوب: 1200000 ریال.

******************************************************

5 . دستگاه کوانتو­متر:

آنالیز هر نمونه: 500000 ریال.
نمونه­سازی: 100000 ریال (بدون تخفیف).

******************************************************
6 . دستگاه NMR :

*************************************************
6 . دستگاه NMR :

H...... 500000   ریال

C........... 600000  ریال

P............. 600000 ریال

جهت دانشجویان داخل دانشگاه با 25 درصد تخفیف

حلال های:

DMSO و استونیتریل و آب هر کدام 100000 ریال

******************************************************

7. دستگاه­های HPLC و GC :

هر نمونه 1200000- تا 1500000 ریال بسته به مدت زمان آزمون.

******************************************************

8. دستگاه ICP :

هر نمونه : 1000000 ریال

آماده سازی نمونه: 300000 ریال

*****************************************************

8. دستگاه آسیای سیاره ای :

تا ده ساعت 200000 ریال و به ازای هر ده ساعت اضافی مبلغ 200000ریال اضافه خواهد شد

اعضای هیات علمی و دانشجویان داخل دانشگاه با 50% تخفیف

*****************************************************
9 . آب یون­زدایی شده:

هر لیتر: 40000 ریال (بدون احتساب تخفیف).
*****************************************************
10 - دستگاه­ CHNSO :

CHN : 900000 ریال

CHNS: 1300000 ریال

CHNSO: 2000000 ریال

 

******************************************************
11- دستگاه STA
هر نمونه 000/200/1 ریال.
******************************************************
12-دستگاه VSM
یک نمونه 800000 ریال
دو نمونه هر کدام 700000 ریال
سه نمونه به بالا هرکدام 500000 ریال
initial magnetization مبلغ 800000 ریال
******************************************************
-دستگاه UV
هر نمونه 400000 ریال
******************************************************
- دستگاه جذب اتمی
شعله: 500000 ریال
کوره: 600000 ریال
هیدرید: 600000 ریال
آماده سازی نموه: 100000 ریال

لازم به ذکر است دانشجویان داخل دانشگاه از 50 درصد تخفیف دانشجویی جهت استفاده از دستگاه جذب اتمی برخوردار می باشند.

******************************************************
دستگاه الکتروریسی

- هر نمونه تا نیم ساعت 800000 ریال

- به ازاء هر نیم ساعت اضافه 400000 رسال

******************************************************

- دستگاه اسپاترینگ

- لایه های عایق 1200000 ریال

- لایه مسی 400000 ریال

- لا های مغناطیسی و طلا 1000000 ریال

******************************************************

- دستگاه التراسونیک پروبی(هموژنایزر

- هر 15 دقیقه 200000 ریال

- داخل دانشگاه 50% تخفیف

******************************************************

- دستگاه ضخامت سنج لایه نازک

- هر نمونه 400000 ریال

- داخل دانشگاه 50% تخفیف

 

 

******************************************************

- دستگاه GC/MS

- آنالیز کیفی: 2200000 ریال

- آنالیز کمی: 3000000 ریال

- آماده سازی نمونه: 400000 ریال

 

توجه: به همراه داشتن معرفی نامه  الزامی است.